Przyzwyczajenie

16 tekstów – auto­rem jest Przyz­wycza­jenie.

Jed­nak te­raz po­zos­tało im je­dynie spróbo­wać poskładać te dwa światy i ich sa­mych z tych ka­wałków, które im zos­tały. Całość podzielić na dwo­je, bo prze­cież do tej po­ry ich światy były jed­nym. Zos­ta­nie dużo wol­nych miej­sc w tej układan­ce kiedy każdy za­bie­rze to co na­leży do niego. I te wszys­tkie pus­te miej­sca będą mu­sieli wy­pełnić sami. 

myśl • 7 czerwca 2012, 23:19

Cza­sami war­to się rzu­cić na głęboką wodę na­wet jeśli nie umiemy pływać. Zaw­sze jest prze­cież nadzieja, że ktoś nas uratuje... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 października 2011, 17:25

A za­pach sa­mot­ności z tru­dem prze­bija się przez wyrzu­ty su­mienia, bo wyb­rałam to co miało być lep­sze dla mnie i odeszłam... Myślałam, że wyb­rałam dob­rze, jak strasznie się myliłam... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 stycznia 2011, 20:22

Dałeś mi nadzieję na szczęście, a ja kur­czo­wo się jej chwy­ciłam i po­kaleczyłam so­bie nią ręce... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 listopada 2010, 20:40

Cza­sem tak po pros­tu prag­niesz uciec lecz gdy znaj­dziesz się tam gdzie ni­kogo nie ma tak usil­nie prag­niesz wrócić... Mi­mo wszys­tko pot­rze­buje­my dru­giego człowieka... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 października 2010, 22:28

A cho­ciaż minęło już ty­le cza­su ja ciągle czuję smak je­go ust i za­pach per­fum w każdym po­wiewie wiatru... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 20 października 2010, 15:44

A ko­lej­ne: daj­my so­bie szansę nie przychodzi już tak łat­wo... Za każdym ra­zem płaciłam ka­wałkiem siebie... Wiesz już pra­wie nic nie zos­tało... Proszę nie za­bieraj mi te­go, po pros­tu odejdź... Tak chy­ba będzie najlepiej... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 października 2010, 16:31

Tak wiem, że cza­sem trze­ba zbłądzić żeby od­na­leźć siebie, ale ja od­na­lazłam je­dynie cień tej oso­by, którą miałam być, tej którą chciałeś kochać... Widzisz jak bar­dzo zmieniło mnie za­pom­nienie? Nie masz już do ko­go wracać... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 13 października 2010, 15:30

Nocą spoglądam na mias­to i nie mogę uwie­rzyć, że już nie tęsknię... I to nie jest wi­na od­ległości, która nas dzieli, a jed­nie chłodu Two­jego ser­ca, który poczułam gdy widziałam Cię os­tatni raz, pier­wszy od tak dawna... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 października 2010, 15:03

A kiedy zno­wu poczuję, że nie war­to żyć i w dłonie wezmę os­tatni ka­wałek siebie, by roz­bić go pod Twoimi sto­pami, to pa­miętaj przy­jacielu: nie trze­ba kochać żeby cier­pieć, nie trze­ba nic mówić żeby ra­nić. Cza­sem tak niewiele pot­rze­ba żeby ko­goś zniszczyć... Wys­tar­czy od­rzu­cić to kim jest... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 28 sierpnia 2010, 18:12
Przyzwyczajenie

Ulubione cytaty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Przyzwyczajenie

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Aktywność